uncommon.lt

VIDAUS TAISYKLĖS

DĖL DALYVAVIMO “UNCOMMON.LT” PROGRAMOJE

Kiekvienas Programos dalyvis, prieš dalyvaudamas žemiau nurodytoje Programoje, privalo susipažinti su mūsų elgesio vidaus taisyklėmis (toliau – „Vidaus taisyklės“) ir pasirašydamas patvirtinti, kad yra saistomas Vidaus taisyklių viso dalyvavimo šioje Programoje metu.

1. PROGRAMOS ORGANIZATORIUS

,,Uncommon.lt” programa, kuri vyks Panevėžyje, Lietuvoje š.m. Kovo 28 – Rugsėjo 30 dienomis (toliau – „Programa“) yra rengiama Kazickų Šeimos Fondo (toliau – ,,Organizatorius”). 

2. PROGRAMOS DALYVIAI

Programos dalyviai yra Panevėžio regiono 17-29 metų jaunimas (toliau – ,,Dalyvis”), norintis įgyti profesinių įgūdžių arba pakeisti savo profesinę kryptį. 

3. ELGESIO TAISYKLĖS

Organizatoriai tikisi, kad Programos Dalyviai elgsis pagarbiai bet kuriuo metu, kai jie dalyvauja su Programa susijusiose veiklose ir gerbs erdves, kuriose veikla yra organizuojama. Dalyviai privalo elgtis brandžiai, atsakingai, gerbti kitų teises ir orumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Dalyvio veiksmai turi atspindėti šias pagrindines Programos vertybes:

 • Smalsumas – Dalyviai yra atviri naujai informacijai, noriai imasi iniciatyvos, drąsiai bendrauja su kitais Programos Dalyviais ir kreipiasi į Organizatoriaus atstovus visais rūpimais klausimais;

 • Įvairovė – Dalyviai gerbia save ir kitus, tolerantiškai priima kitą nuomonę, idėjas ar pažiūras;
 • Bendruomeniškas mąstymas – Dalyviai elgiasi rūpestingai bendraudami vieni su kitais, stengiasi vieni kitiems padėti, sąžiningumas ir pasitikėjimas išlieka jų bendravimo pagrindu; Dalyviai siekia prisidėti prie Programos augimo ir bendruomenės stiprėjimo;
 • Atsakomybė – Dalyviai prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir daiktus, gerbia Organizatoriaus ir partnerių turtą ir įrangą.

Nepriimtino elgesio Programos veiklų metu pavyzdžiai:

 • Nedalyvavimas arba vėlavimas į Programos veiklas apie tai nepranešus Programos darbuotojams;
 • Neteisėtų narkotikų, alkoholio ar tabako vartojimas arba bet koks seksualinis priekabiavimas;
 • Keiksmažodžių, nešvankybių ar vulgarybių vartojimas;
 • Vogimas ar turto gadinimas (asmeninio arba Programos turto);
 • Programos veiklų trikdymas;
 • Atsisakymas dalyvauti veiklose ar bendradarbiauti su Programos darbuotojais;
 • Pavojaus kitų Dalyvių ir/ar Organizatoriaus darbuotojų sveikatai ir saugumui kėlimas;
 • Kitų Dalyvių ar Organizatoriaus darbuotojų erzinimas ar tyčiojimasis iš jų;
 • Bet kokio smurto apraiškos.

Dalyviai turėtų bet kurį iš Organizatoriaus atstovų kuo skubiau informuoti, jei Programos metu susidūrė su bet kokiu kito Dalyvio neetišku elgesiu. Jei dėl kokių nors priežasčių Dalyvis nesijaustų patogiai apie tai informuoti vieną iš Organizatoriaus atstovų, maloniai prašome susisiekti su „Uncommon.lt“ vadove Ugne Balčiūnaite (el. p. ugne@uncommon.org), Kazickų šeimos fondo direktore Agne Vertelkaite (el. p. agne@kff.lt).

4. DRAUSMĖS PROCEDŪROS 

Jei Dalyvis nesilaiko elgesio gairių, Organizatorius ir (arba) kiti atsakingi asmenys imasi šių veiksmų, jeigu elgesio problemos progresuoja:

 1. Dalyviui bus primenamos elgesio taisyklės ir bus paprašyta pataisyti savo elgesį.
 2. Jei Dalyvio elgesys vis tiek neatitiks lūkesčių ir turės įtakos kitų Dalyvių patirčiai Programoje, Dalyvis gali būti pašalintas iš Programos ir (arba) jo prašoma grąžinti visą suteiktą įranga ir (arba) prieigą prie Programos turinio.

Atkreipiame dėmesį, kad Organizatorius gerbia kiekvieno Dalyvio teises ir tikisi iš Dalyvių aukšto moralinio elgesio, todėl bet koks Vidaus taisyklių ar galiojančių įstatymų pažeidimas bus vertinamas rimtai.

5. DUOMENŲ APSAUGA

 

Atkreipiame dėmesį, kad tam, kad galėtume dalyvauti Programoje, privalome gauti informaciją (vardą ir pavardę, gimimo datą – tapatybės nustatymo tikslais; kontaktinius duomenis (el. paštas / telefonas / kita)) – bendravimo tikslais; ir parašą – patvirtinimo tikslu), kurią pateikiate šiose Vidaus taisyklėse ir kituose susijusiuose dokumentuose. Užtikriname, kad visi asmens duomenys bus tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei Lietuvos Respublikos įstatymus.

Aktuali ,,Uncommon.lt” programos vidaus taisyklių redakcija – kovo 18d. 2022 m.